» درباره شرکت » اعضای هیات مدیره

مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره

 

- محمد حسن علمداری، رئیس هیات مدیره

محمد حسن علمداری

 

 

- سید امیر حسین رضوی، مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

سید امیر حسین رضوی

 

- علیرضا بابایی، عضو هیات مدیره

علیرضا بابایی