شبکه های اجتماعی

» درباره شرکت » گزارش مجامع

 

مجمع منتهی به سال مالی 97 در مورخ 1397/10/26راس ساعت 10 صبح در محل شرکت برگزار می گردد