» درباره شرکت » مدیران ارشد

- معاونت مالی و اداری: شهاب حاتمی

 

شهاب حاتمی

 

 

 

- مدیر مالی: زری خانسوارزری خانسوار

 

 

- مدیر بازرگانی: مهدی درستی

مهدی درستی

 

 

- مدیر اداری: قدرت الله گلبداغی

 قدرت الله گلبداغی