» درباره شرکت » مدیران ارشد

- معاونت مالی و اداری: محمدجواد پور کاظمی

 

معاونت مالی واداری

 

- مدیر مالی: زری خانسوارزری خانسوار

 

 

- مدیر بازرگانی:

 

 

 

- مدیر اداری: قدرت الله گلبداغی

 قدرت الله گلبداغی