شبکه های اجتماعی

» درباره شرکت » مدیران ارشد

محمدجواد پور کاظمی

معاونت مالی و اداری

معاونت مالی واداری

 

- مدیر مالی: زری خانسوارزری خانسوار

 

 

- مدیر بازرگانی:

 

 

 

- مدیر اداری: قدرت الله گلبداغی

 قدرت الله گلبداغی