مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه نگین بازدید به عمل آورد.

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه های شرکت عمرانی مسکن گستر بازدید کرد. جمعی از مدیران گروه مالی بانک مسکن به همراه مدیر عامل و معاونین شرکت عمرانی مسکن گستر ایشان را مشایعت کردند. در این بازدید که روز سه شنبه پانزدهم شهریور ۱۴۰۱ انجام شد،ابتدا دکتر شیرزادی مدیر عامل گروه مالی، به همراه …

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه نگین بازدید به عمل آورد. Read More »