پروژه ۱۰۰۸ واحدی نگین دولتخواه

موضوع قرارداد

محل پروژه

متراژ زمین

زیربنای ناخالص

کاربری

مسکونی – تجاری

تعداد طبقات

12

کارفرما

مشارکت در ساخت با تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 19
وضعیت پروژه
پیشرفت پروژه 50%

موضوع قرارداد

محل پروژه

متراژ زمین

زیربنای ناخالص

کاربری

مسکونی – تجاری

تعداد طبقات

12

کارفرما

مشارکت در ساخت با تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 19
وضعیت پروژه
پیشرفت پروژه 50%

دیگر پروژه ها

اسکرول به بالا